4'-Desmethylpodophyllotoxin

Enthalten in:
Fußblattwurzel (Podophylli rhizoma)

© Thomas Schöpke